HTML y CSS

Introducción a la programación web

Definiéndolo de forma sencilla, “HTML es el lenguaje que se utiliza para crear las páginas web a las que se accede mediante internet“. Más concretamente, HTML es el lenguaje con el que se “escriben” la mayoría de páginas web.

Los diseñadores utilizan el lenguaje HTML para crear páginas web, los programas que se emplean generan páginas escritas en HTML y los navegadores que utilizamos (por ejemplo Google Chrome, Opera o Mozilla Firefox) muestran las páginas web después de leer e interpretar su contenido HTML.

Originalmente, las páginas HTML sólo incluían información sobre sus contenidos de texto e imágenes. Con el desarrollo del estándar HTML, empezaron a incluir también información sobre el aspecto de sus contenidos: tipos de letra, colores y márgenes, con lo que nació el lenguaje CSS para optimizar el aspecto de las páginas HTML.

La posterior aparición de tecnologías como JavaScript, provocaron que las páginas HTML también incluyeran el código de las aplicaciones (scripts) que se utilizan para crear páginas web dinámicas.

Resumiendo:

HTML: Es la forma como se organiza o se estructura la información en una página web. Es la que ordena todo el contenido desde la ubicación del título hasta los pié de página.

CSS: Es el lenguaje con el que puedes crear estilos al contenido de la página, de esta manera la página no se verá como letras una encima de la otra, sino con cuadros, estilos, diagramas y demás cosas agradables ante el ojo humano, que la hace ser atractiva.

JavaScript: Este lenguaje te permite crear una interactividad con el usuario que está visitando tu página, donde puedes pedir datos, vistas dinámicas, pregunta y respuesta y demás.

Aunque estos tres lenguajes se dedican a diferentes cosas, lo hacen para un fin común, el cual es crear una página web dinámica e interactiva.

Estos lenguajes pueden escribirse en un solo archivo y el navegador los interpretara cada uno por separado, uniendo e interpretándolo.

Nosotros vamos a estudiar los lenguajes HTML y CSS, dejando JavaScript para cursos posteriores.

Fuente de información:


Anuncis

Introducció a la programació

Ha arribat l’hora de programar, la programació és una disciplina molt necessària en els temps en que vivim, rodejats d’eines, gadgets i dispositius programables. La programació és l’alfabetització del segle XXI, i no dubteu que en el futur serà una assignatura pròpia a impartir des de primaria. El difunt Steve Jobs, cofundador de Apple, ja va profetitzar l’expansió d’aquesta disciplina a nivell mundial i va apuntar molt encertadament: “tota persona hauria d’aprendre a programar perquè també ensenya a pensar”.

prog

Però, perquè és tan convenient aprendre a programar? Bé, programar suposa parlar el mateix idioma que la màquina, el que es coneix com pensament computacional i requereix de múltiples habilitats.

D’una banda, és necessari aprendre a analitzar problemes, descompondre’ls i cercar solucions compatibles. Durant la fase d’anàlisi s’identifiquen els elements, les seues relacions o els fluxos de dades, entre uns altres, i per a açò s’utilitzen una sèrie d’eines, com a diagrames que representen les entitats del sistema. El procés en si exigeix una capacitat analítica i d’abstracció important.

D’altra banda, es treballen les estratègies de resolució de problemes. Per exemple, si es vol desenvolupar un joc com el tres en ralla, una vegada fet l’anàlisi dels seus elements i regles, es passarà al disseny de les millors estratègies per a guanyar. Aquestes últimes s’expressaran de forma algorítmica, açò és, a manera de conjunts de passos basats en seqüències, repeticions i condicions.

Encara que semble estrictament informàtic, usem algorismes tota l’estona per a resoldre problemes quotidians, la qual cosa significa que desenvolupar l’habilitat d’identificar-los (metacognició) i refinar-los pot arribar a millorar la pròpia vida personal i acadèmica. És més, molts alumnes no aconsegueixen el seu màxim potencial perquè, simplement, o utilitzen incorrectament o no saben usar els seus propis recursos mentals. Tornar-se conscient d’ells, analitzar-los i reconstruir-los pot suposar una gran diferència, i en açò també ajuda la programació.

Després de l’anàlisi i el disseny, l’última fase consisteix en la programació. És un acte de creació en si mateix, on el programador va a poder veure i interactuar en viu amb el seu treball.

Programar línies de codi exigeix ser estricte i ordenat, ja que el propi ordinador també ho és a l’hora d’interpretar el programa. Alguns llenguatges, com Scratch o AppInventor (els programes que utilitzarem), suavitzen aquestes condicions afegint una capa gràfica que permet desenvolupar ràpidament de forma visual encaixant blocs de codi. A mesura que es van desenvolupant les capacitats de programació també es desenvolupen unes altres com la identificació de patrons o l’extrapolació de solucions.

A més a més, la programació i la creativitat van de la mà. Si la resolució de problemes necessita una bona dosi d’ella, el disseny d’interfícies, videojocs o elements multimèdia necessiten encara més.

I sense més preàmbuls ha arribat l’hora de començar a treballar, per a la qual cosa veurem uns conceptes bàsics sobre la programació i començarem amb eixa anàlisi i disseny d’algorismes que ens aniran entrenant en el pensament computacional. Pots descarregar-te aquest document on trobaràs algunes activitats, si les imatges no es veuen bé pots descarregar-te el mateix document en pdf.

Font d’informació: http://www.educacontic.es/blog/stem-por-que-ensenar-programacion-en-la-escuela-i-andonisanz

Ejercicios Arrays

Realiza los siguientes programas:

 • arrays1.c: Programa que rellene un array con los 100 primeros números enteros y los muestre en pantalla en orden ascendente.
 • arrays 2.c: Realiza un programa igual pero que muestre los números en orden descendente.
 • arrays3.c: Realiza un programa que rellene un array con los números pares comprendidos entre 1 y 100 y los muestre en pantalla en orden ascendente.
 • arrays4.c: Programa que rellene un array con los números primos comprendidos entre 1 y 100 y los muestre en pantalla en orden ascendente. Sabiendo que un número primo es aquel que es divisible entre 1 y entre si mismo.
 • arrays5.c: Realiza un programa que lea 10 números por teclado, los almacene en un array y muestre la suma, resta, multiplicación y división de todos.
 • arrays6.c: Realiza un programa que lea 10 números por teclado, los almacene en un array y los ordene de forma ascendente.
 • arrays7.c: Realiza un programa que lea 10 números por teclado, 5 para un array y 5 para otro array distinto. Mostrar los 10 números en pantalla mediante un solo array.

Repaso bucles

Para repasar los bucles vamos a realizar las siguientes actividades:

 • bucles1.c: Usando bucles for hacer un programa que pida dos números y muestre todos los números que van desde el primero al segundo. Se debe controlar que los valores son correctos.
 • bucles2.c: Usando bucles while hacer un programa que pida dos números y muestre todos los números impares que van desde el primero al segundo. Se debe controlar que los valores son correctos.
 • bucles3.c: Usando bucles for hacer un programa que imprima la suma de todos los números impares que van del 1 al 100.
 • bucles4.c: Usando bucles while hacer un programa que imprima la suma de todos los números pares que van del 1 al 100 y diga cuántos hay.
 • bucles5.c: Hacer un programa que muestre los números del 1 al 100 en una tabla de 10×10.
 • bucles6.c: Hacer un programa que muestre los números del 1 al 10 de modo que cada número se mostrará tantas veces como indica él mismo y en una fila diferente.
 • bucles7.c: Hacer un programa que muestre los números del 1 al 100 en filas diferentes de modo que en la primera fila se mostrará un número, en la segunda dos, en la tercera tres y así hasta llegar al número 100.